13-01-11

Beste wensen

Beste vrienden van de Maarkebeekvallei,

de werkgroep rond de Maarkebeekvallei wenst jullie een voorspoedig en gezond 2011 met veel mooie momenten van natuurbeleving in en rond de Maarkebeekvallei of ver er buiten!

In de tweede helft van vorig jaar zijn enkele werken uitgevoerd die in 2011 zullen worden voltooid of verder gezet zullen worden.

Vispaaiplaats

De Maarkebeek en haar bovenlopen doorkruisen een belangrijk deel van het natuurgebied Maarkebeekvallei en stroomt langs of door talrijke vallei- en bronbosjes. Dankzij de continue instroom van helder bronwater uit de omliggende hellingen is de waterkwaliteit tot op heden in  de Maarkebeek en haar bovenlopen goed tot zeer goed. Bovendien vertonen de oevers op veel plaatsen nog interessante structuurkenmerken: holle oevers, meanders, oeverbeplanting. Dit alles zorgt er voor dat er nog steeds een belangrijke populatie van zeldzame vissoorten in de Maarkebeek en haar bovenlopen aanwezig is. Eind 2006 werd zelfs een verdwenen vissoort met succes geherintroduceerd: de Kwabaal. Veertig jaar lang was deze vissoort uitgestorven in België. Door de herintroductie in de Maarkebeek is er hoop dat deze verdwenen vissoort binnenkort opnieuw tot onze inheemse fauna kan gerekend worden. De Kwabaal kwam ooit in bijna elke waterloop in Vlaanderen voor. Het is de enige kabeljauwsoort die in zoet water leeft en is gemakkelijk te herkennen aan die ene baarddraad op zijn kin. Hij kan in ideale omstandigheden tot een meter groot worden. En leuk om weten: een klassiek ingrediënt van de Gentse waterzooi. Maar door aanhoudende vervuiling en het uitdiepen en rechttrekken van waterlopen, stierf de soort volledig uit in België. De paaitijd van de Kwabaal valt in de winter. In de periode december tot januari. Deze kabeljauw kweekt dan ook enkel bij zeer lage temperaturen. Het is pas bij een watertemperatuur van minder dan vijf graden dat eitjes en hom bij de ouderdieren tot rijping komen. Tijdens de voorbije jaren werden duizenden jonge kwabaaltjes uitgezet in de Maarkebeek en haar bovenlopen. Tijdens recente afvissingen is gebleken dat de uitgezette visjes al opgegroeid waren tot stevige knapen van dertig centimeter en meer. En nu nog maar hopen dat de natuur de rest doet en dat deze dieren er in slagen om zich ook voort te planten in de Maarkebeek en haar bovenlopen. Volledigheidshalve dient hier vermeld te worden dat ook Serpeling en Kopvoorn opnieuw werden uitgezet in de Maarkebeek.

Teneinde deze uitzonderlijke visfauna nog betere overlevingskansen te bieden werd in de eerste helft van juli 2010 een vispaaiplaats aangelegd langsheen de oevers van de Maarkebeek. Dit gebeurde aan de rand van Klein Eeckhout, een bebost perceel langs de Maarkebeek, in eigendom van Natuurpunt Vlaamse Ardennen en beheerd door de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei. De natuurinrichtingswerken werden in de sterk verruigde oerwal uitgevoerd waardoor er geen andere waardevolle natuurelementen in het gedrang kwamen. Vooraf werd uitgebreid overlegd met alle betrokken partijen zoals de waterloopbeheerder (Provincie Oost-Vlaanderen), de visserijbioloog van Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. De realisatie werd mogelijk gemaakt dankzij een éénmalige projectsubsidie van de Nationale Loterij die de bosgroep ontving via het ANB. Hiermee werd parallel aan de beek een geul aangelegd met talrijke structuurelementen zoals holle oevers, ondiepe zones en steenpartijen.

DSC_84590001.JPG DSC_84740001.JPG

Foto's: Johan Cosijn - Vispaaiplaats 08/07/2010

We zullen, samen met alle betrokken partijen, gedurende de komende maanden de verdere natuurlijke ontwikkeling van deze paaiplaats nauwkeurig opvolgen en waar nodig met kleine ingrepen bijsturen zodat deze optimaal kan bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit in de Maarkebeek. En dat zal ook nodig zijn. Sedert de aanleg in juli is de Maarkebeek tot op vandaag reeds vier maal buiten haar oevers getreden. De vispaaiplaats werd zodoende reeds meermaals getest op haar deugdelijkheid.

  DSCN46000001.JPG

 Foto: Johan Cosijn - Overstroming 26/09/2010

Bij de recentste overstroming in het weekend van 13 en 14 november, toen grote delen van ons land overstroomden, werd de nevengeul zodanig overspoeld en gevuld met slib (afgespoelde leem ten gevolge van de erosie op de hoger gelegen akkers) dat die helemaal toe zit. In het voorjaar van 2011 dienen zich grote aanpassingswerken aan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 wateroverlast 13112010 0840001.JPG

   Foto: Ludo Bauwens 18/11/2010 -  Na zware overstroming 13 en 14/11/2010 

DSCN49340001.JPG

 Foto: Johan Cosijn - 18/12/2010 

 

21:54 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.